kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Dokumenty

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. W trakcie rozmowy wstępnej można ustalić zakres czynności, które mają być przeprowadzone i dokumenty, jakie należy przedstawić w Kancelarii.
W celu usprawnienia obsługi i przyspieszenia procedur przedstawiamy spis podstawowych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, które należy dostarczyć do Kancelarii. Nie można wykluczyć konieczności dostarczenia innych dokumentów, niż wymienione poniżej. Dlatego zalecamy skontaktować się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i ustalenia szczegółów transakcji.
W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać:
    •    dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), jeżeli strona czynności jest osobą fizyczną,
    •    pełnomocnictwo, jeśli osoba działa jako pełnomocnik,
    •    dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowę spółki, jeżeli strona czynności jest osobą prawną.
Wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii przed dniem dokonania czynności. Szczegółowa analiza tych dokumentów przeprowadzona przez notariusza pozwoli na sprawne sporządzenie czynności.
Dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności wymienionych poniżej:
1. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokalem o innym przeznaczeniu niż mieszkalny (użytkowy):
    •    dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny),
    •    odpis z księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości).
2. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:
    •    dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny),
    •    aktualny odpis z księgi wieczystej,
    •    zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
    •    wypis z rejestru gruntów.
3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowego):
    •    dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny, przydział ze Spółdzielni, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego praw w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inne dokumenty będące podstawą nabycia,
    •    aktualny odpis księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona (do pobrania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości).
4. Sprzedaż działki powstałej w wyniku podziału:
    •    projekt podziału nieruchomości,
    •    ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
    •    wykaz zmian danych ewidencyjnych wydany przez starostwo powiatowe,
    •    wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,
    •    w celu ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości jako zabudowanej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem.
5. Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej:
    •    odpis skrócony aktu małżeństwa.
6. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku):
    •    akt zgonu spadkodawcy,
    •    akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
    •    akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,
    •    testament spadkodawcy, jeżeli taki istnieje,
    •    numer PESEL spadkodawcy.

W razie gdyby zbywana nieruchomość była nabyta uprzednio w drodze spadku lub zasiedzenia niezbędne jest dostarczenie:
    •    prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenie dziedziczenia sporządzony w Kancelarii Notarialnej,
    •    zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn, że podatek od spadku nie wystąpił bądź został uiszczony.
W razie gdyby zbywana nieruchomość była nabyta w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanej po dniu 1.01.2007 r. niezbędne jest dostarczenie:
    •    zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wydanego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

W sprawie dokumentów potrzebnych do innych czynności notarialnych prosimy o kontakt z pracownikami naszej Kancelarii.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System