kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Czynności notarialne

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

    •    sporządzanie aktów notarialnych >>
    •    sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia >>
    •    sporządzanie poświadczenia >>
    •    doręczanie oświadczeń >>
    •    spisywanie protokołów, w tym między innymi zgromadzeń spółek prawa handlowego >>
    •    przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych >>
    •    sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów >>
    •    sporządzanie na żądanie stron projektu aktów, oświadczeń i innych dokumentów >>
    •    sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych może dokonywać wyłącznie notariusz ewentualnie jego zastępca (asesor notarialny
lub emerytowany notariusz).

Notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron czynności prawnej oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Notariusz powinien udzielać stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności.

Akty i dokumenty notarialne powinny być sporządzane w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Notariusz dokonuje czynności w języku polskim. Na żądanie strony może dodatkowo dokonać czynności w języku obcym. Jeżeli osoba będąca stroną czynności nie włada językiem polskim, notariusz ma obowiązek przetłumaczyć treść czynności. W obu przypadkach notariusz powinien skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą jego samego, jego małżonka krewnych
i powinowatych w linii prostej bez ograniczenia stopnia, w linii bocznej do trzeciego stopnia włącznie, osób związanych z notariuszem stosunkiem przysposobienia, opieki, kurateli lub będących z nim w bliskim stosunku. Powyższe wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli.

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. W trakcie rozmowy wstępnej można ustalić zakres czynności, które mają by�%

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System