kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków
kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Sporządzanie aktów notarialnych

kancelaria notarialna kraków, notariusz kraków

Akt notarialny to czynność, która może być sporządzona wyłącznie przez notariusza. Wyjątkiem od tej zasady jest sporządzenie aktu przez polskiego konsula za granicą po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Natomiast pozostałe czynności notarialne mogą by wykonywane w pewnych sytuacjach przez inne podmioty. I tak np. protest z powodu niezapłacenia może sporządzić urząd pocztowy, poświadczenia podpisów na niektórych dokumentach mogą poświadczać banki lub przewodniczący zarządu gminy, w której nie ma kancelarii notarialnej.


Akt notarialny sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli tak stanowią odpowiednie przepisy lub taka jest wola stron. Jeżeli przepisy prawne zastrzegają dla czynności prawnej daną formę aktu notarialnego, jest to forma pod rygorem nieważności i jej niezachowanie powoduje nieważność danej czynności prawnej. Elementy konieczne aktu notarialnego określa art. 92 ustawy Prawo o notariacie.


Oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez notariusza przez okres pięciu lat. Po upływie pięcioletniego okresu oryginały aktów notarialnych należy przekazać do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.


Nasza Kancelaria Notarialna sporządza między innymi następujące akty notarialne:
•    umowy sprzedaży,
•    darowizny,
•    zamiany,
•    dożywocia,
•    umowy spółek prawa handlowego,
•    umowy majątkowe małżeńskie,
•    ustanowienia służebności,
•    hipoteki,
•    inne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Forma aktu notarialnego jest konieczna także wówczas, gdy dokonana zostaje czynność prawna polegająca na zmianie jednej z wyżej wskazanych umów.

Niniejsza strona pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.
projekt & wykonanie & copyright 2012 Web4System